سفارش تبلیغ
صبا

بیاض

یا رب

قومی آمدند

قومی رفتن

گفته ها تغییر کرد

رنگها عوض شد

سبز بنفش

قرمز آبی

چهره ها

یکی نزدیک

یکی دور

باز فریاد

من بهترم

من بلدترم

چقدر عمل تا گفته تراز است

شاید هیچ

چه فایده از این آمدن و این رفتن

جز بردن تجربه

جز خراب کردن

جز عقب رفتن

تا کی؟؟؟

تا................کی؟