سفارش تبلیغ
صبا

بیاض

بنام خالق شادی‌ها

این مرتبه دوم است که از تصمیم به موقع دولت ،اروپا و غرب را  آچ‌مز قرار می‌دهد

و به تبع آن ما هم حظ می‌بریم.حظ

اروپا و غرب تا کی می‌خواهد درک کند که ایران ، ایران دوران قاجار و پهلوی نیست من نمی‌دانم.

ولی دویست سال باج خواهی از یک کشور به این راحتی از اذهانشان پاک نخواهد شد

و برای ما هم همینطور  هرچند که پیام ما روشن و واضح باشد

آنها همان روش قبلی خود را می‌آزمایند که شاید بشود

بالاخره خواهند فهمید که نمی‌شود!

روزی این پیام روشن ایران را نگرفتند که ایران غنی سازی 5 درصد را شروع می‌کند

و تا توانستند بر مواضع زور مداری خود پای فشردند و آنقدر لجاجت کردند تا ایران اقدام کرد و به آنچه که می‌خواست دست یافت

و حالا این ایران قابل برگشت نیست.

و آنروز که پیام روشن ما تبادل سوخت بود برای تامین راکتور ساخت دارو دانشگاه باز هم بر لجاجت خود ادامه داده و با پیامهای غلط سبز پوشان سیاه باطن بر سرنگونی این نظام دست گذاشتند

حالا نتیجه این اشتباه آنها این شده که ایران برای غنی سازی 20 درصد اقدام کرده

و آنها دیگر قادر به برگشت دادن نخواهند بود و حق آنرا نیز ندارند در بوق و کرنا کنند و هرچه فریاد دارند بزنند ما حق مان است و انجام می‌دهیم آنها فریاد بزنند تا خفه شوند کسی محل سگ هم برایشان نخواهد گذاشت

از امروز باید در این فکر باشند که ما قدمهای بیشتری بر نداریم بر این فکر که ایران را به قبل از این برگردانند یک فکر و گمان کاملاً باطل است و باید رویش خط قرمز کشید

روزی که ایران می‌گوید اینکار را خواهم کرد می‌گویند شما توانش را ندارید شما یک بلوف زده‌اید

اینها بلوف نیست اینها کاریست که ما باید انجام گیرد و انجام می‌دهیم اما شما هم فریاد بزنید هم قطعنامه شورای دول تصویب کنید تا می‌توانید!

ولی پیام ما این است که غرب جز کارشکنی و مانع چیز دیگری برای ارائه ندارد

همانطور که اسرائیل به هیچ قطعنامه ای که در شورای امنیت سازمان دول بی‌خاصیت اهمیت نمی‌دهد و غرب هم هیچ غلطی نمی‌کند و نه می‌تواند و نه می‌خواهد پس سوال اساسی این است که شما قطعنامه و تحریم زورکی در این سازمانها و شورهای خود ساخته بگذرانید

چی از آن در خواهد آمد؟

همه کشورها به این باور رسیده‌اند که تمام نهادهای غرب ساخته برای غرب است

و بنا نیست برای دیگران کاری صورت دهد

نمونه آن سازش بین اسرائیل و دولت خود گردان است

نمونه آن کشورهای استبدادی منطقه و روابط مستحکم با غرب است

حقوق بشر برای غرب فقط یک پیام دارد و آن چپاول دیگران است

برای مطالعه لینکهای زیر را ببینید

تحریم اقتصادی

حظ